Новини и обяви

08-04-2020
За подобряване на качеството и ефективността на обучението в електронна среда, Ви молим да отговорите на въпросите в анкета по-долу.


14-03-2020
Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО – Русе, Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. до 29.март 2020 г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на област Русе се прекратяват.
Документи

 

 

  • Индикативен списък на административните услуги, предоставяне от ОУ „Христо Ботев“
    Съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
    1. Премесване на учениците в държавните и общински училища.
    Образец на заявление за преместване.

              2. Приемане на деца в 1 клас на държавните и общински училища.
             Образец на заявление за прием.
              3. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образованиеобразование –              удостоверения, свидетелства
             Образец на заявление за издаване на дубликат
              4. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване              на клас, етап или основна степен на образование
             Образец на заявление за валидиране на компетентности
              5 Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище              на чужда държава