Новини и обяви

14-03-2020
Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО – Русе, Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. до 29.март 2020 г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на област Русе се прекратяват.


21-05-2019
ЗАПОВЕД

За избор на заявител по схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за учебните 2019/2010, 2020/2021, 2021/2022 години.
Документи

 

 1. Бюджет на ОУ "Христо Ботев" с. Ценово
 2. Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование
 3. Допълнение на Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование
 4. Свободни места по паралелки
 5. Индикативен списък на административните услуги, предоставяне от ОУ „Христо Ботев“
  Съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
  4.1. Премесване на учениците в държавните и общински училища.
  Образец на заявление за преместване.

             4.2. Приемане на деца в 1 клас на държавните и общински училища.
             Образец на заявление за прием.
             4.3. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образованиеобразование –              удостоверения, свидетелства
             Образец на заявление за издаване на дубликат
             4.4. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване              на клас, етап или основна степен на образование
             Образец на заявление за валидиране на компетентности
            4.5 Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище              на чужда държава