За училището

ОУ „Христо Ботев” с. Ценово е училище с богата история.

През 1850 година в селото, в църковния двор се построява първата килия, а през есента се открива и училището. През тази първа учебна година (1850-1851) в училището се записват 10 – 12 ученика.
От 1883 до 1891 година се прилага взаимоучебната звукова метода. Изучават се писане, прочитане, аритметика, граматика, чертано следописане и псалтика.
От 1888 година за пръв път се въвежда публично изпитване на учениците, като се давало двуседмична почивка преди изпитите.
През учебната 1891/1892 година в училището в Ценово се въвежда класно-урочната метода, а през учебната 1916/1917 година за пръв път се открива прогимназия.
През 2010 година ОУ „Христо Ботев” отбеляза своя 160 годишен юбилей.

 

През юбилейната 2009– 2010 година  в училище се обучават 147 ученици разпределени в 8 паралелки. Съставът е повечето български, на второ място са учениците от ромски и турски произход, като тези от небългарски произход успешно се интегрират в учебно-възпитателния процес.
Броят на педагогическия персонал е 13 души. Девет са с висше педагогическо образование и  4 са с магистърска степен.
През тази учебна година в училище функционират две полуинтернатни сборни групи – начален и прогимназиален етап.
За пръв път в помощ на директора са отпуснати щатни бройки на счетоводител  и завеждащ административна служба.
Материалната база е много добра.
През учебната 2008/2009 г. по спечелен проект от Община Ценово е извършен основен ремонт на цялата сграда. Външна изолационна облицовка, подмяна на дограмата (врати, прозорци, подове), цялостен ремонт на покрива, с подмяна на старите керемиди и отводнителните тръби. Отремонтирани  са 8 класни стаи, два компютърни кабинета с 20 компютъра и две копирни машини, два кабинета по труд и техника, кабинети по физика и химия, лекарски кабинет. През 2004 г. в училищната сграда са изградени  вътрешни тоалетни. През 2010 г. по проект на Община Ценово е асфалтирана спортната площадка и подменена с нова оградата на училището. Закупена е бензинова косачка за подрязване на тревните площи.
От 2005 година училището е на собствен делегиран бюджет с електронно банкиране и електронен подпис. Въведена е  програма за управление на човешките ресурси. През 2006 г. по програма „ФАР” е спечелен проект, с който за училището са доставени мултимедиен проектор, екран, лаптоп. Спечелен е и проект за извънкласните дейности. Същият осигури средства, с които са закупени национални носии за танцовия състав, музикална уредба, телевизор, цифров апарат и DVD.
От 2007 г. за охрана на сградата и имуществото е монтирано видео- наблюдение и аларма. По проект от 2009 г. в класните стаи черните дъски са заменени с бели, чиновете с нови маси и столове, извършена е смяна на осветителните тела, съобразени с европейските изисквания. От 2009 година училището разполага с  училищен автобус, предоставен от Министерството на образованието и науката за извозване на ученици от закритите училища в селата - Пиперково и Белцов. От учебната 2009/2010 година е въведено целодневно обучение и безплатно столово хранене на пътуващите ученици. За учениците от начален етап (І- ІV клас) са осигурени безплатни закуски. В сградата е оборудвана специална стая за хранене.
От 2003 г. започва реализирането на нов учебен план на българското образование. Въведено е изучаване на нови предмети – английски език от ІІ клас и информационни технологии от V клас.
Нашият стремеж е да създадем модерна и желана образователна институция. Да предложим на нашите ученици знания, с които успешно да се реализират в средните училища, да участваме в национални проекти, в национални и международни конкурси и фестивали, чрез групите по извънкласни дейности.