Обществени поръчки

11.09.2012

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОУ "Христо Ботев", с.Ценово, общ.Ценово , обл.Русе, ул."Цар Освободител"№83, За: Галя Енчева Димитрова, България 7139, с.Ценово, Тел.: 08122 2056, E-mail: Hbotev_Cenovo@mlnk.net

Място/места за контакт: ОУ "Христо Ботев"с.Ценово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ou-tsenovo.org.

Адрес на профила на купувача: www.ou-tsenovo.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на пакетирана и порционирана храна- кетъринг по проект BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" на ученици в ПИГ . Брой столуващи ученици на ден - 39 бр. , единична цена на 1 /един/ обяд до 2 /два / лева с ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата са ориентировъчни на база брой присъстващи ученици в съответния ден през целия период на доставките . Точното количество се конкретизира съобразно ежедневните потребности на възложителя , вследствие на навременно подадени заявки, в зависимост от броя на присъстващите за деня ученинци.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОУ "Христо Ботев" с.Ценово

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Изисквания към храната и доставките: Обядите да се доставят всеки учебен ден от седмицата до 11.30 часа по предварителна заявка. Предоставените обяди да бъдат съобразени с наредба №9/16.09.2011 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните , предлагани в детските заведения и училищата; с Наредба №37/21.07.2009 на МЗ за здравословно хранене на учениците; с Наредба №23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването; да отговаря на на изискванията на наредба № за хигиената на храните от 25.05.2006 на Министерството на земеделието и храните.Участникът , определен за изпълнител трябва да приготвя и ежедневно доставя обедна храна на следния адрес - ОУ "Христо Ботев" между 11.30 и 12.00 часа . ІІ.Изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидатите:1.Всеки кандидат трябва през последните три години /2009, 2010 и 2011г./ да няма натрупани финансови задължения към държвата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Най - ниска цена; 2.Разнообразна храна;3. Местоположение на изпълнителя;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/09/2012 11:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОУ "Христо Ботев" с.Ценово; тел :08122/2056

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/09/2012