Новини и обяви

08-04-2020
За подобряване на качеството и ефективността на обучението в електронна среда, Ви молим да отговорите на въпросите в анкета по-долу.


14-03-2020
Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО – Русе, Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. до 29.март 2020 г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на област Русе се прекратяват.
Проекти

 

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001
„Образование за утрешния ден“


Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

През учебната 2019/2020 година в ОУ „Христо Ботев“ с. Ценово, обл. Русе с цел повишаване на дигиталната компетентност на  учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на  дигиталните компетентности  е формирана 1 група по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови.

 

 В групата  „Аз и дигиталният свят“ с ръководител Теодора Кръстева са включени 11 ученици от 5, 6 и 7 клас.

 

 

 

І. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ  
В ОУ „Христо Ботев“ с. Ценово през 2019/2020 учебна година учениците имат възможност да участват в извънкласни дейности по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование. Средствата за Заниманията по интереси се предоставят от Министерството на образованието и науката.
   Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаване на иновациите и креативното мислене на учениците. Учебният материал, който се включва в часовете по заниманията по интереси е свързан с учебното съдържание в учебниците с цел повишаване на резултатите на учениците.
Заниманията по интереси на учениците се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.
През 2019/2020 учебна година в ОУ „Христо Ботев“ с Ценово са утвърдени следните групи по занимания по интереси на учениците:
      1. Клуб „Забавна и развлекателна IT математика“ с ръководител Деяна Тодорова, с включени 6 ученици от I клас;
      2. Клуб „Етно палитра“ с ръководител Галина Илиева, с включени 10 ученици от II, III и IV клас;
      3. Клуб „Знам и мога“ с ръководител Емилия Владимирова, с включени 8 ученици от IV клас;
      4. Клуб „Фолклор и традиции на етносите“ с ръководител Димитрина Мангова, с включени 10 ученици от V и VI клас.

 

  ІІ. Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

В ОУ „Христо Ботев“ с. Ценово през 2019/2020 учебна година продължава работата по проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., по който бенефициент е Министерството на образованието и науката. Той е насочен към ученици, които имат различни затруднения в усвояване на знания и за които съществува риск от отпадане от образователната система.
Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съфинансирано от Европейския социален фонд.
Общият брой сформирани групи в училището са пет:
     1. Група по Български език и литература с ръководител Галина Илиева, която включва 7 ученици от II и III клас;
     2. Група по Български език и литература с ръководител Емилия Владимирова, която включва 6 ученици от IV клас; 
     3. Група по История и цивилизации с ръководител Димитрина Мангова, която включва 6 ученици от V и VI клас;
     4. Група по Човекът и природата с ръководител Теодора Кръстева, която включва 6 ученици от V и VI клас;
     5. Група по Български език и литература с ръководител Павлина Николова, която включва 5 ученици от VII клас.

 
ІІІ. Национална програма „Заедно в грижата за ученика“

Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

 Тази учебна година ОУ „Христо Ботев“ с. Ценово започна работа по национална  програма „Заедно в грижата за ученика“ по Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски градини и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“.
Целта на програмата е повишаване на качеството на образователния процес чрез осигуряване на плавен преход между детската градина и първи клас и между началния и прогимназиалния етап на основно образование. Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект придобиване на увереност в собствените възможности и мотивация за успешен преход в следващ етап.
Дейността се осъществява от екип от учители от началния и прогимназиалния етап и е насочена към подготовка за по-плавни преходи между отделните етапи, обмяна на добри практики между педагогическите специалисти, разширяване на познанията за възрастовите особености на учениците и адекватна реакция за подкрепата им. По модула се финансират дейности, свързани със съвместна работа на началните учители и учители от прогимназиалния етап за планиране на учебно познавателна дейност, свързани с адаптацията на децата към предстоящото училищно образование.„
   В ОУ „Христо Ботев“ с. Ценово през текущата учебна година се провеждат съвместни уроци по Човекът и природата в начален и прогимназиален етап за обмен на добри педагогически практики и за синхронизиране на изискванията към учениците. Ръководители са Емилия Владимирова – класен ръководител на IV клас и Теодора Кръстева – класен ръководител на V клас.

 

 

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища
чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

От 09.01.2012 г. в училището в село Ценово се работи по Проект “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  Въз основа  на него е разработена програма на училището , в която се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес.
В ОУ “Христо Ботев” с.Ценово са сформирани две полуинтернатни сборни групи, в началния курс с 24 ученици и в прогимназиалния курс с 23 ученици.                                                                
С учениците в полуинтернатните групи работят двама възпитатели.
За всички ученици , включени в тези групи е осигурен безплатен топъл обяд.
В разпределението  на часовете за деня  е включен обяд, отдих , самоподготовка и дейности по интереси. 
В часовете по самоподготовка са осигурени и консултации с учителите специалисти по отделните предмети.
Възпитателите работят по тематични разпределения, включващи интересни за учениците  теми по география, биология, история, математика, спорт , фолклор и др.
Освен подготовка на уроци и домашни упражнения, учениците се занимават според своите интереси в компютърните кабинети на училището, физкултурния салон, спортната площадка , фитнес- залата в Дома на специалиста, стадион, групи по извънкласни дейности- народни песни, народни танци, драматичен кръжок.
Надявам се , резултатите от въвеждането на този проект да бъдат добри  и  да бъде една успешна политика  за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа. Очакваме заедно с учители, родители да се повиши качеството на образователно- възпитателния процес. Да се развива индивидуалността на всеки ученик, да се формират умения за вземане на решения, умения за работа в екип. Да се съдейства за развитие на способностите  и  заложбите на всеки ученик.