Проекти

 

 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).


Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.
Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:
- Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
- Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
- Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности
• Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
• Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
• Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
• Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
• Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.

Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.
Индикатори за изпълнение:
- Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда - 140 000 броя;
- Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда - 37 718 броя;
- Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 - 477 718 броя.

Индикатори за резултат:
- Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние - 210 000 броя;
- Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници – 90 %;
- Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции, подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията COVID-19 - 20 000 броя.

Връзка към страницата на проекта: https://react.mon.bg/info

 

 

 

 

 

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001
„Образование за утрешния ден“

 

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси – основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието – липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес. След оценка за съответствието му с утвърдените учебни програми на МОН и добрите педагогически практики по специално създадена методика, одобреното съдържание ще бъде публикувано на платформата за национално ползване. За целите на проекта ще бъдат проучени, селектирани и адаптирани стойностни онлайн дигитални образователни ресурси с отворен достъп. След контрол от страна на МОН одобрените ресурси ще бъдат публикувани в платформата за свободно ползване. По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM. Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. ще очаква се проекта да има и социализиращ ефект. Нуждата от модернизация на образованието чрез дигитализация ще бъде подкрепена чрез провеждане на информационни кампании за важността и общите или конкретни ползи за обществото.
Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Основна цел
Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
Специфичните цели на проекта са насочени към:
усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
модернизиране на методите и средствата за обучение;
повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.
Териториален обхват и финансови източници
Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.
Допустими дейности
Дейност 1 Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители – експерти, педагогически кадри, ученици и родители.
Дейност 2 Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).
Дейност 3 Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.-директори и др. с преподавателска заетост) по и със средствата на ИКТ, но не само.
3.1. Обучение в дигитални умения за създаване на дигитално съдържание за учебния процес;
3.2. Обучение на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се;
3.3. Обучения на учители за програмиране/кодиране, кибер сигурност, защита на интелектуална собственост и др.;
3.4. Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ.
Дейност 4 Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики.
Дейност 5 Идентифициране и утвърждаване на стойностни дигитални образователни ресурси – международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги и съдържание (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).
Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).
Дейност 7 Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др.
Представители на целевата група
Целевите групи по проекта включват деца и ученици, учители, директори, други педагогически специалисти, родители.
В дейностите по проекта ще вземат участие 2 000 образователни институции – 1940 училища и 60 детски градини от цялата страна.
Индикатори
1. Заложени индикатори за изпълнение:
Училища и детски градини, включени в дейности за въвеждане на иновативни методи на преподаване, чрез използване на съвременни ИКТ (ID 2112) – 2 000.
Допълнителни специфични за процедурата индикатори за изпълнение:
Брой педагогически специалисти, включени в обучения за усвояване, въвеждане и прилагане на иновативни методи на преподаване чрез използването на съвременни ИКТ – 25 000;
Ученици/деца от училища /детски градини, включени в дейности по процедурата – 220 000.
2. Заложени индикатори за резултат:
Дял на училищата и детските градини, включени в дейности по ОП (процедурата), въвели иновативни методи на преподаване, разработени по ОП, чрез използване на съвременни ИКТ (ID P 2113) – 85%.
Допълнителни специфични за процедурата индикатори за резултат:
Дял на педагогическите специалисти от включените в дейности по процедурата, придобили умения за въвеждане и прилагане на иновативни методи за преподаване чрез използването на съвременни ИКТ – 85%;
Дял на учениците и децата от училищата/детските градини, успешно завършили участието си в клубове по интереси и допълнителни занимания по и чрез ИКТ – 25% (от всички включени в дейности по операцията 220 000 деца и ученици).
 към сайта на проект >>

 

 


Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

През учебната 2019/2020 година в ОУ „Христо Ботев“ с. Ценово, обл. Русе с цел повишаване на дигиталната компетентност на  учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на  дигиталните компетентности  е формирана 1 група по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови.

 

 В групата  „Аз и дигиталният свят“ с ръководител Теодора Кръстева са включени 11 ученици от 5, 6 и 7 клас.

 

 

 

І. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ  
В ОУ „Христо Ботев“ с. Ценово през 2019/2020 учебна година учениците имат възможност да участват в извънкласни дейности по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование. Средствата за Заниманията по интереси се предоставят от Министерството на образованието и науката.
   Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаване на иновациите и креативното мислене на учениците. Учебният материал, който се включва в часовете по заниманията по интереси е свързан с учебното съдържание в учебниците с цел повишаване на резултатите на учениците.
Заниманията по интереси на учениците се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.
През 2019/2020 учебна година в ОУ „Христо Ботев“ с Ценово са утвърдени следните групи по занимания по интереси на учениците:
      1. Клуб „Забавна и развлекателна IT математика“ с ръководител Деяна Тодорова, с включени 6 ученици от I клас;
      2. Клуб „Етно палитра“ с ръководител Галина Илиева, с включени 10 ученици от II, III и IV клас;
      3. Клуб „Знам и мога“ с ръководител Емилия Владимирова, с включени 8 ученици от IV клас;
      4. Клуб „Фолклор и традиции на етносите“ с ръководител Димитрина Мангова, с включени 10 ученици от V и VI клас.

 

  ІІ. Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

В ОУ „Христо Ботев“ с. Ценово през 2019/2020 учебна година продължава работата по проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., по който бенефициент е Министерството на образованието и науката. Той е насочен към ученици, които имат различни затруднения в усвояване на знания и за които съществува риск от отпадане от образователната система.
Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съфинансирано от Европейския социален фонд.
Общият брой сформирани групи в училището са пет:
     1. Група по Български език и литература с ръководител Галина Илиева, която включва 7 ученици от II и III клас;
     2. Група по Български език и литература с ръководител Емилия Владимирова, която включва 6 ученици от IV клас; 
     3. Група по История и цивилизации с ръководител Димитрина Мангова, която включва 6 ученици от V и VI клас;
     4. Група по Човекът и природата с ръководител Теодора Кръстева, която включва 6 ученици от V и VI клас;
     5. Група по Български език и литература с ръководител Павлина Николова, която включва 5 ученици от VII клас.

 
ІІІ. Национална програма „Заедно в грижата за ученика“

Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

 Тази учебна година ОУ „Христо Ботев“ с. Ценово започна работа по национална  програма „Заедно в грижата за ученика“ по Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски градини и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“.
Целта на програмата е повишаване на качеството на образователния процес чрез осигуряване на плавен преход между детската градина и първи клас и между началния и прогимназиалния етап на основно образование. Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект придобиване на увереност в собствените възможности и мотивация за успешен преход в следващ етап.
Дейността се осъществява от екип от учители от началния и прогимназиалния етап и е насочена към подготовка за по-плавни преходи между отделните етапи, обмяна на добри практики между педагогическите специалисти, разширяване на познанията за възрастовите особености на учениците и адекватна реакция за подкрепата им. По модула се финансират дейности, свързани със съвместна работа на началните учители и учители от прогимназиалния етап за планиране на учебно познавателна дейност, свързани с адаптацията на децата към предстоящото училищно образование.„
   В ОУ „Христо Ботев“ с. Ценово през текущата учебна година се провеждат съвместни уроци по Човекът и природата в начален и прогимназиален етап за обмен на добри педагогически практики и за синхронизиране на изискванията към учениците. Ръководители са Емилия Владимирова – класен ръководител на IV клас и Теодора Кръстева – класен ръководител на V клас.

 

 

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища
чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

От 09.01.2012 г. в училището в село Ценово се работи по Проект “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  Въз основа  на него е разработена програма на училището , в която се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес.
В ОУ “Христо Ботев” с.Ценово са сформирани две полуинтернатни сборни групи, в началния курс с 24 ученици и в прогимназиалния курс с 23 ученици.                                                                
С учениците в полуинтернатните групи работят двама възпитатели.
За всички ученици , включени в тези групи е осигурен безплатен топъл обяд.
В разпределението  на часовете за деня  е включен обяд, отдих , самоподготовка и дейности по интереси. 
В часовете по самоподготовка са осигурени и консултации с учителите специалисти по отделните предмети.
Възпитателите работят по тематични разпределения, включващи интересни за учениците  теми по география, биология, история, математика, спорт , фолклор и др.
Освен подготовка на уроци и домашни упражнения, учениците се занимават според своите интереси в компютърните кабинети на училището, физкултурния салон, спортната площадка , фитнес- залата в Дома на специалиста, стадион, групи по извънкласни дейности- народни песни, народни танци, драматичен кръжок.
Надявам се , резултатите от въвеждането на този проект да бъдат добри  и  да бъде една успешна политика  за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа. Очакваме заедно с учители, родители да се повиши качеството на образователно- възпитателния процес. Да се развива индивидуалността на всеки ученик, да се формират умения за вземане на решения, умения за работа в екип. Да се съдейства за развитие на способностите  и  заложбите на всеки ученик.